Materyalizmi Yıkan Gerçekler: Kuantum, Holografi, İzafiyet

(V. YARATILIŞ KONGRESİ – Ekim 2021 – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Çakmak İstanbul Rumeli Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Materyalizm her şeyi maddeden ibaret görür ve her şeyin fiziksel prensipler içinde açıklanacağını ifade eder. Halbuki, “O muttakiler ki gayba iman ederler” mealindeki âyet-i kerimeyi tefsir eden âlimlerimiz, “Onlar gayba iman ederler; yâni görmedikleri halde, delillere dayanarak iman ederler.” Açıklamasını yaparlar. “Gayba iman” yani varlığın görünmeyen cephesine, fiziki olmayan tarafına inanma denince akla ilk gelen, Allah, Ahiret, Melekler ve diğer diğer iman rükünlerine imandır. Bu çalışmada. kuantum, holografi ve izafiyet gibi bilimlerin bakış açısı ile varlığın madde ötesi/nurani cephesi ve “nuraniyet” vasfı ele alınacaktır. Klasik mekanikte sadece tanecik özelliği bulunduğu halde kuantum mekaniğinde tanecik-dalga ikilemi vardır. Atom altı taneciklerinden elektron tanecik iken aynı zamanda dalgadır. Benzer şekilde foton dalga iken aynı zamanda enerji paketleri şeklinde kütlesiz taneciklerdir. Bunun gibi atom altı tanecikleri hem dalga hem tanecik özelliğine sahiptir. Kuantum Gözlemleri ile de sabittir ki varlıklarda atom altı seviyede nuraniyet, atom üstü seviyede ise kesafet hakim karakter olarak görünmektedir. Atom-altı latif bir varlık olan elektronun hem hızı hem de yeri belirlenemez. Hızı belli ise yeri belli değildir. Yani hiçbir yerde değildir veya her yerde olabilir. Hatta aynı anda iki veya daha farklı yerde olabilir. Birbiri ile bağlantı içindedir, tünel etkisi ile sınır enerjilerini aşabilir. Holografi bir şeyin her şeyle bağlılığını, bir şeyle çok şeyin aynı özelliğe sahip olabileceğini ve evrendeki parçalanamaz bütünlüğü ve eşyanın madde ötesi-nurani bağ içinde olduğunu ışık ve elektron düzeyinde gösteren çarpıcı örnekler sunmaktadır. Elektrik, manyetiklik, çekim gücü gibi elektronların yol açtığı özellikler) ışık, renk, sıcaklık gibi fotondan doğan karakterler, hatta tat, ses, şifa, koku, hayat gibi özelliklerin hiç birinin kaynağı madde değil atomlardan oluşan moleküllerin elektronik ve dalga özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu keyfiyetler tek başına maddenin bir parçası da değildir. Yanlış bir ön kabul ve yanılgı ile maddenin bir parçası zannedilen bu özelliklerin maddenin madde ötesi tarafını oluşturduğuna dair yeni yaklaşım ve teoriler geliştirilmektedir. İzafiyet teorilerine dair keşiflerde olduğu gibi fizikî bilimlerdeki bazı keşifler “madde”, “uzay ve zaman” anlayışlarımızda önemli değişikliklere yol açmaktadır. Yeni nazariyelere göre; hareket eden saatler yavaşlayabiliyor, cetvellerin boyları kısalıyor, cisimlerin kütleleri, hızları artabiliyor. “Sonsuz uzaylar”, fizik ötesi mekan ve dünyalar gündeme gelmektedir. Bu buluşlarla Kur’an-ı Kerim’in gayba dair hakikatlerini daha iyi anlama imkanı bulmaktayız. Artık varlığı sadece maddeden ibaret görmenin yanlışlığı terkedilmekte; maddi varlıkların da esasen mana tabakalarına sahip olduğu gerçeği görülmeye başlanmıştır. Ortaya çıkan gerçekler, zihinlerimizde sabitleşen görüşleri kökten değiştirmektedir. Yeni keşifler, görünen canlılar kadar görünmeyen canlı ve şuurlu varlıkları gündemimize sokmakta; fizik evrenimizin dışında evrenlerin ve uzayların habercisi olmaktadır. Bu da konuyu mekanın dar kalıpları arasından çıkarmamıza yol açmakta ve inancın engin ve aydınlık ufuklarını karşımıza çıkarmaktadır. Sonuç olarak, her şeyin fiziksel bilimler çerçevesinde açıklanması mümkün değildir. Bu yüzden materyalizm gerçeklerle bağdaşmayan ideolojik bir felsefi yaklaşımdan ibaret kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gayb Alemleri, materyalizm Kuantum, Holografi, izafiyet